PrihlásenieKalendár udalostí

« May 2024
MoTuWeThFrSaSu
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 

Do pozornosti:

PRV
Financované ES

Zákon o komore

30/1992 Zb.

ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. decembra 1991
o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore

Zmena: 448/2001 Z.z.
Zmena: 546/2004 Z.z.
Zmena: 172/2008 Z.z.
Zmena: 184/2009 Z.z.

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

 

PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia

§ 1

(1) Zriaďuje sa Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len "komora") so sídlom v Bratislave.

(2) Komora je neštátna, verejnoprávna a samospráva inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovanie poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike.

(3) Komora je právnická osoba. Nezapisuje sa do podnikového registra.

(4) Na plnenie svojich úloh komora môže nadobúdať majetok.

§ 2

(1) Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a v obchodných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.

(2) Členmi komory sa môžu stať aj samosprávne organizácie združujúce fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v oblastiach uvedených v odseku 1.

(3) Členmi komory sa môžu stať aj iné fyzické osoby a právnické osoby ako uvedené v odsekoch 1 a 2.

(4) Členstvo v komore vzniká na základe písomnej prihlášky dňom prijatia za člena komory. Členstvo v komore zaniká dňom doručenia písomnej žiadosti člena komory o zrušenie členstva v komore.

(5) Podrobnosti o vzniku a zániku členstva v komore upravia stanovy komory.

DRUHÁ ČASŤ
Pôsobnosť komory

§ 3

(1) Komora a príslušné štátne orgány navzájom spolupracujú pri plnení svojich úloh v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
a) poskytujú si navzájom potrebné informácie,
b) využívajú odborné stanoviská a návrhy komory pri príprave koncepcií rozvoja, všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na ich vykonávanie, správy o stave poľnohospodárstva za príslušný kalendárny rok a ustanovujú zástupcov komory do odborných a poradných orgánov ministerstva,
c) komora organizuje zmierovacie konanie v hospodárskych sporoch medzi svojimi členmi.

(2) Orgány komory predkladajú štátnym orgánom návrhy a stanoviská, v ktorých sú zosúladené spoločné záujmy členov, najmä medzi jednotlivými odbormi podnikania.

(3) Ustanovení odseku 1 písm. a) nie sú dotknuté predpisy na ochranu štátneho tajomstva.1)
------------------------------------------------------------------
1) Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.

§ 4

(1) Komora poskytuje svojim členom najmä informačné a poradenské služby vo veciach spojených s podnikaním, organizuje vzdelávaciu činnosť, poradenskú činnosť a edičnú činnosť podporuje výskum, presadzuje spoločné podnikateľské záujmy svojich členov, pričom zlaďuje záujmy medzi jednotlivými odbormi podnikania, dbá o ochranu svojich členov pred nepoctivým obchodným stykom, stará sa o ich propagáciu a spolupracuje s inými komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku i v zahraničí. Komora spolupracuje v oblasti odborného vzdelávania so vzdelávacími inštitúciami Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(2) Komora na úseku odborného vzdelávania v stredných odborných školách so študijnými odbormi a učebnými odbormi
a) podieľa sa na úpravách učebných plánov a učebných osnov jednotlivých študijných odborov a učebných odborov,
b) navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných odborných školách a do skúšobných komisií pri záverečných skúškach v stredných odborných školách,
c) zúčastňuje sa v rámci štátneho odborného dozoru nad praktickým vyučovaním na kontrole podmienok a úrovne praktického vyučovania,
d) spolupracuje s Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pri skvalitňovaní odborného vzdelávania a prípravy v stredných odborných školách.

(3) Komora je oprávnená podať návrh na začatie konania na správnom orgáne alebo na súde vo veciach kontroly neprimeraných podmienok v obchodných vzťahoch a vo veciach ochrany práv a oprávnených záujmov svojich členov; v týchto prípadoch sa stáva účastníkom konania. Komora je oprávnená zastupovať svojich členov pred súdom alebo pred správnym orgánom na základe plnomocenstva vo veciach ochrany ich práv alebo oprávnených záujmov.z nich.

(4) Stanovy komory určia, v akom rozsahu komora pôsobí ako orgán prejednávania sporov medzi jej členmi.

TRETIA ČASŤ
Organizácia a orgány komory

§ 5

(1) V okresoch, prípadne iných územných častiach určených stanovami pôsobia regionálne komory, ktoré utvárajú členovia komory so sídlom (bydliskom v jej územnom obvode; ak má člen komory pracoviská (závody, prevádzkárne) v územnom obvode viacerých regionálnych komôr, môže sa zúčastňovať na činnosti každej z nich.

(2) Regionálna komora vzniká rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia o jej založení, prijatím stanov a zvolením orgánov. Spôsob zvolania a ďalšie podmienky konania ustanovujúceho valného zhromaždenia regionálnej komory a spôsob jej rozhodovania upravia stanovy komory.

(3) Regionálna komora plní úlohy uvedené v § 3 vo vzťahu k dotknutým orgánom miestnej štátnej správy 2) a územnej samosprávy v rozsahu a spôsobom určeným stanovami komory.

(4) V ostatných veciach určia stanovy komory, ktoré úlohy budú vykonávané sústredene; inak patrí táto pôsobnosť regionálnym komorám.
------------------------------------------------------------------
2) Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
Zákon č. 519/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene niektorých zákonov.
3) Zákon SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení.

§ 6

(1) Činnosť komory riadia jej orgány, ktorými sú
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) predseda,
d) dozorná rada.

(2) Ustanovenia o orgánoch komory platia obdobne pre orgány regionálnej komory, ak nie je v tejto časti a v § 14 ustanovené inak.

§ 7

(1) Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory, ktorý
a) schvaľuje stanovy komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok a ich zmeny, 
b) volí predsedu a podpredsedov komory na funkčné obdobie, ktorého dĺžku upravia stanovy komory, pričom sa nevylučuje možnosť opätovného zvolenia, 
c) volí členov predstavenstva a dozornej rady z členov komory, a to tak, aby boli primerane zastúpené hlavné odbory podnikania, a odvoláva ich z funkcie,
d) určuje hlavné smery činnosti komory,
e) určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, schvaľuje rozpočet komory a ročnú účtovnú závierku.

(2) Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov komory.

(3) Valné zhromaždenie sa skladá z delegátov. Počet delegátov, spôsob ich voľby a spôsob rozhodovania valného zhromaždenia určujú stanovy komory.

(4) Valné zhromaždenie regionálnej komory tvoria členovia komory uvedení v § 5 ods. 1. Ak tak určujú stanovy komory, môže sa namiesto valného zhromaždenia zísť zhromaždenie delegátov regionálnej komory.

(5) Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Za ich vykonávanie komora poskytne náhradu za stratu času a náhradu hotových výdavkov vrátane nákladov na cestovné.

(6) Valné zhromaždenia sa schádza najmenej jedenkrát za rok. Musí sa zísť vždy, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov v územnom obvode regionálnej komory, ak ide o jej valné zhromaždenie, alebo jedna tretina regionálnych komôr, ak ide o valné zhromaždenie komory.

(7) Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov alebo delegátov; na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.

(8) Valné zhromaždenie zriaďuje sekcie na plnenie úloh komory pre jednotlivé úseky svojej činnosti a pre jednotlivé odbory podnikania ako svoje odborné orgány.

§ 8

(1) Predstavenstvo je výkonným orgánom komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Pripravuje a zvoláva zasadania valného zhromaždenia a zabezpečuje plnenie ich uznesení.

(2) Predstavenstvo vymenúva ústredného riaditeľa úradu komory (§ 11 ods. 1).

(3) Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej štyrikrát za rok. Jeho funkčné obdobie upravia stanovy komory.

(4) Predstavitelia sekcií sa zúčastňujú na rokovaní predstavenstva v príslušných veciach s poradným hlasom.

§ 9

(1) Predseda je na čele komory a predstavenstva, dozerá na činnosť úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určia stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo uznesenia predstavenstva.

(2) Predseda je štatutárnym orgánom komory.

§ 10

(1) Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom komory. Je oprávnená kontrolovať celú činnosť komory.

(2) Dozorná rada si volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu; ich funkčné obdobie upravia stanovy komory, pričom sa nevylučuje možnosť opätovného zvolenia.

(3) Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej štyrikrát za rok. Jej funkčné obdobie upravia stanovy komory.

(4) Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci komory.

§ 11

(1) Komora zriaďuje na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory, ktorý najmä vedie evidenciu členov komory, pripravuje odborné a administratívne podklady pre rokovanie orgánov komory a vykonáva ich uznesenia.

(2) Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenia zodpovedá ústredný riaditeľ, ktorý je zamestnancom komory. Zúčastňuje sa na zasadaniach predstavenstva a valného zhromaždenia.

(3) Podrobnosti o úlohách úradu komory a jeho organizáciu určuje organizačný poriadok schvaľovaný predstavenstvom.

(4) Regionálna komora môže zriadiť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad regionálne komory; viaceré regionálne komory môžu na základe dohody zriadiť spoločný úrad. Ustanovenia o úrade komory primerane platia aj pre úrad regionálne komory.

§ 11a
Stály rozhodcovský súd

(1) Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu, 3a) príjmov za realizáciu podporných programov, vzdelávacích a poradenských činností.

(2) Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.
------------------------------------------------------------------
3a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.
 

ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Činnosť komory je financovaná najmä z členských príspevkov.

(2) Každý člen komory je povinný platiť členské príspevky. Zásady výšky a lehôt splatnosti členských príspevkov upravia stanovy komory.

§ 13

Podrobnosti o činnosti komory a jej vnútorných pomeroch upravia stanovy komory. Stanovy musia obsahovať najmä
a) podrobnosti o vzniku a spôsoby zániku členstva,
b) práva a povinnosti členov,
c) dôsledky porušenia členských povinností,
d) bližšie vymedzenie úloh komory uvedených v § 4 a spôsobu ich zabezpečenia,
e) bližšie ustanovenia o organizácii a orgánoch komory.

§ 14

(1) Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory sa môže platne uznášať, len ak sa na ňom zúčastnia najmenej dve tretiny osôb uvedených v § 2 ods. 1, zapísaných v podnikovom registri so sídlom (bydliskom) v jej územnom obvode.

(2) Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory sa môže platne uznášať, len ak sa na ňom zúčastnia delegáti zastupujúci najmenej dve tretiny členov regiónu, na území ktorého regionálna komora pôsobí.

(3) Regionálna komora môže vzniknúť so súhlasom komory aj na inom než územnom princípe. Minimálny počet členov takto vzniknutej komory upravia stanovy komory.

(4) Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory, ktorá vznikla podľa odseku 3, sa môže uznášať, len ak sa na ňom zúčastnia aspoň dve tretiny členov podľa § 2 ods. 1 a 2, ktorí vznik komory iniciovali.

(5) O ustanovujúcom valnom zhromaždení, prijatí stanov a zvolení orgánov sa vyhotoví notárska zápisnica. 4)
-----------------------------------------------------------------
4) § 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).

§ 15

(1) Vláda Slovenskej republiky vymenuje na návrh ministra poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po prerokovaní so záujmovými združeniami a podnikateľskými zväzmi v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva prípravný výbor komory.

(2) Prípravný výbor komory zabezpečí zvolanie ustanovujúcich valných zhromaždení regionálnych komôr, zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia prípravu návrhu stanov komory tak, aby sa ustanovujúce valné zhromaždenia mohli uskutočniť najneskôr do šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

§ 15a

(1) Komora je povinná do 30. júna 2005 uviesť svoje stanovy do súladu s týmto zákonom.

(2) Ak komora svoje stanovy neuvedie do súladu s týmto zákonom v lehote podľa odseku 1, uplynutím uvedenej lehoty strácajú platnosť.

§ 16

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Zákon č. 448/2001 Z.z. nadobudol účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení, t.j. 29. novembrom 2001.

Zákon č. 546/2004 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Zákon č. 172/2008 Z.z. nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Zákon č. 184/2009 Z.z. nadobúda účinnosť 1. septembra 2009.

F. Mikloško v.r.
J. Čarnogurský v.r.

 

 

Dokumenty na stiahnutie

« späť