PrihlásenieKalendár udalostí

« June 2024
MoTuWeThFrSaSu
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Do pozornosti:

PRV
Financované ES

O nás

    Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora v Leviciach, ktorá je regionálnym zastúpením Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK), predstavuje v súlade so zákonom č. 30/1992 Zb. v znení neskorších predpisov neštátnu, verejnoprávnu a samosprávnu inštitúciu, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike. 

    Členmi SPPK sú fyzické a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve, potravinárstve a v biologických, technických a obchodných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, ako aj samosprávne organizácie v rezorte pôdohospodárstva a iné subjekty. V záujme presadzovania oprávnených záujmov svojich členov komora navzájom spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o SPPK a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
    Svoju činnosť realizuje SPPK prostredníctvom centrálneho úradu a siete regionálnych poľnohospodárskych a potravinárskych komôr (RPPK) a regionálnych komôr so štatútom (RKŠ). Regionálne komory nemusia byť organizované, iba teritoriálne a môžu byť zakladané aj na inom ako územnom princípe. Členstvo v komore je dobrovoľné.

Vnútorná komunikácia
    Vnútorná komunikácia SPPK sa orientuje na organizačné zložky i členskú základňu. Základnými komunikačnými nástrojmi sa stali internet, elektronická pošta, ale aj riadne porady a stretnutia profesijných pracovníkov a členov, na ktorých sa diskutuje o aktuálnych problémoch agropotravinárskeho komplexu, ich riešení a o ďalšej činnosti samosprávy. 

Výhody
    K výhodám patrí skutočnosť, že SPPK ako jediná samosprávna organizácia v SR združujúca podnikateľov v poľnohospodárstve, potravinárstve i službách pre agropotravinársky komplex, čo utvára dostatočne širokú platformu na riešenie zásadných otázok, tvorbu odborných stanovísk a formulovanie spoločnej stratégie postupu voči štátnej správe, zákonodarným orgánom i zahraničným inštitúciám a organizáciám.
    Spomedzi všetkých samosprávnych inštitúcií SPPK disponuje najrozsiahlejšou a najlepšou informačnou technikou, čo jej umožňuje pružne šíriť informácie medzi podnikateľské subjekty. Stala sa tiež pripomienkovacím miestom pri tvorbe legislatívnych noriem rámcujúcich podnikateľské prostredie, a je členom viacerých európskych mimovládnych organizácií poľnohospodárov a potravinárov. 

Členstvo v medzinárodných organizáciách
    V záujme účinného presadzovania záujmov podnikateľov na pôde a vo výrobe potravín je SPPK členom nasledovných medzinárodných organizácií:
 - Výboru profesionálnych poľnohospodárskych organizácií (COPA) a Generálnej konfederácie poľnohospodárskych družstiev v EÚ (COGECA),
- Konfederácie potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ (CIAA).
    Okrem toho sú členské zväzy, združenia a únie členmi medzinárodných profesijných organizácií, čo umožňuje plnohodnotné zapojenie samosprávnych štruktúr SR do zahraničných aktivít, súvisiacich s agropotravinárskym komplexom. 

Spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi
    Pri ovplyvňovaní tvorby legislatívnych noriem, rámcujúcich podnikateľské prostredie, a pri presadzovaní svojich požiadaviek SPPK komunikuje s orgánmi štátnej správy i parlamentom. V snahe o skvalitňovanie podnikateľského prostredia podpísala rámcovú dohodu o spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva SR, ktorá sa v praxi dopĺňa čiastkovými rámcovými dohodami na konkrétne aktivity a zámery.
    V súčinnosti so štátnymi inštitúciami SR (colná správa, daňové riaditeľstvo, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a pod.) SPPK organizuje aktuálne školenia a semináre k aplikácii novej legislatívy. Za dôležitú považuje tiež spoluprácu so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri hľadaní riešení a možných nových smerov vývoja v sektore poľnohospodárskej a potravinárskej výroby na Slovensku.
    Osobitnú pozornosť venuje SPPK rozvíjaniu zahraničných vzťahov. Z jej iniciatívy sa od roku 1998 začali pravidelne stretávať vrcholní predstavitelia agrárnych komôr krajín Visegrádskej štvorky (Slovensko, Česká republika, Maďarsko a Poľsko), k čomu neskôr pristúpili aj podobné summity národných potravinárskych federácií týchto štátov. Okrem toho sa SPPK aktívne zapája do činnosti medzinárodných organizácií COPA/COGECA a CIAA, čo využíva - okrem iného - na zísakvaní informácií pre svojich členov o vývoji európskej potravinárskej a agrárnej legislatívy i na účasť v medzinárodných projektoch. Rovnako sa snaží nadväzovať a rozvíjať dvojstranné vzťahy s agrárnymi a potravinárskymi mimovládnymi organizáciami v iných krajinách. 

Potravinárstvo a obchod
    Na úseku potravinárstva a obchodu plní SPPK najmä nasledovné úlohy a funkcie:
- aktívne spolupracuje s Konfederáciou potravinárskeho a nápojového priemyslu EÚ (CIAA),
- sleduje a členom poskytuje informácie, týkajúce sa európskej potravinárskej legislatívy,
- v spolupráci so štátnymi inštitúciami SR (colná správa, daňové riaditeľstvo, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a pod.) organizuje aktuálne školenia a semináre k aplikácii novej legislatívy,
- vypracováva ekonomické analýzy vývoja potravinárskeho priemyslu a zahraničného obchodu s agropotravinárskym tovarom,
- spolupracuje s partnerskými potravinárskymi organizáciami z ostatných vyspelých krajín,
- zameriava sa na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže a zamedzenie ich porušovania, ku ktorému dochádza najmä uplatňovaním dumpingových cien potravinárskych výrobkov v obchode,
- sústreďuje, triedi a vyhodnocuje zahraničnú legislatívu upravujúcu pôsobenie obchodných reťazcov a dáva podnety na kontroly dodržiavania zákona o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch na tovar, ktorým sú potraviny. 

Poľnohospodárstvo a služby
    Na úseku poľnohospodárstva a služieb sa SPPK prednostne sústreďuje najmä na:
 - spoluprácu s domácimi i zahraničnými partnermi a organizáciami pri úprave právnych noriem, dotýkajúcich sa podnikania v poľnohospodárstve,
- zastupovanie záujmov členskej základne v odborných komisiách Ministerstva pôdohospodárstva SR pre hlavné poľnohospodárske komodity,
- presadzovanie záujmov členov na medzinárodnom fóre - v komoditných pracovných a poradných skupinách, ako aj na zasadaniach predsedníctva Výboru profesionálnych poľnohospodárskych organizácií (COPA),
- priebežné monitorovanie situácie na trhu s ťažiskovými poľnohospodárskymi komoditami a predkladanie návrhov na riešenie aktuálnych problémov,
- monitorovanie postupu a výsledkov sezónnych poľnohospodárskych prác,
- poskytovanie nevyhnutných služieb pre zväzy prvovýrobcov bez vlastného administratívneho aparátu,
- organizovanie pravidelných stretnutí so zástupcami samosprávnych organizácií poľnohospodárskej prvovýroby za účelom vzájomnej výmeny informácií,
- spoluprácu so vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami pri hľadaní riešení a možných nových smerov vývoja v sektore poľnohospodárskej výroby na Slovensku,
- organizáciu školení, seminárov a inej vzdelávacej činnosti pre poľnohospodárov bez ohľadu na veľkosť a formu ich podnikania. 

« späť